Adatvédelmi irányelvek

bevezet?

Adatvédelmi irányelvek

Adatkezelési tájékoztató

a névre szóló belép?jegy kiállításához, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelésr?l

1. Adatkezel? neve, elérhet?ségei

Az adatkezel? megnevezése: Diósgy?r FC Kft.

Az adatkezel? levelezési címe: 3533 Miskolc, Andrássy út 61.

Az adatkezel? e-mail címe: info@dvtk.eu

Az adatkezel? telefonszáma: +36-46/530-441

Az adatkezel? honlapja: www.dvtk.eu

2. Az adatkezelés jogszabályi háttere

Az adatkezelés lényeges körülményeit az alábbi törvények határozzák:

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
- a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sporttörvény) 71-73. §-ai és a 76/A. §-a határozzák meg.

3. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a sportrendezvények biztonságának védelme, az er?szak és a rendzavarás megel?zése érdekében a jogsért? személy kilétének megállapítása, illetve a kitiltott vagy eltiltott személy részére a jegyértékesítés, valamint a sportrendezvényre történ? belépés megtagadása.

4. Az adatkezelés jogalapja és a kezelhet? személyes adatok köre

A névre szóló belép?jegy kiállításához kapcsolódó adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

A Diósgy?r FC Kft. a névre szóló belép?jegy kiállításához és a beléptetés során az alábbi személyes adatokat kezelheti:

- a belépésre jogosult személy neve,
- a belépésre jogosult személy születési helye és ideje.

A törvényi adatkezelés körét a Sporttörvény 72/B. § (2) bekezdése határozza meg. Eszerint, a belép?jeggyel vagy bérlettel, klubkártyával rendelkez? személy

a. neve,
b. születési helye és ideje,
c. anyja neve,
d. lakcíme
kezelend?.

A Diósgy?r FC Kft. nem rögzít, és nem kezel biometrikus sablont.

A törvényi adatkezelés esetében a Sporttörvény 72/B. § (2) bekezdésében meghatározott adatok az adatkezel? elhatározásából csak a sportrendezvény helyszínén vagy a sportrendezvény helyszínének megközelítése, illetve az onnan való távozás során elkövetett b?ncselekmény vagy szabálysértés miatt indult büntet?- vagy szabálysértési eljárás, továbbá a sportrendezvényen történ? részvételb?l való kizárás céljából használhatók fel.

A Sporttörvény 73. § (2) bekezdése alapján a valamennyi sportrendezvényre vonatkozó kizárás legrövidebb id?tartama hat hónap lehet, és legfeljebb két évig terjedhet, illetve meghatározott sportlétesítményre vonatkozó kizárás hat hónaptól négy évig tarthat. A kizárás kezd?id?pontját és id?tartamát a Diósgy?r FC Kft. az elkövetett cselekmény körülményeire tekintettel, esetenként külön-külön határozza meg. A lakcímadat a határozat kézbesítését követ?en törlésre kerül. Amennyiben a Diósgy?r FC Kft. a bejelentésre jogosult személyt Sporttörvény 73. §-a alapján eltiltja, akkor Diósgy?r FC Kft. kezelheti a belépésre jogosult személy lakcímadatát is. Ekkor a Diósgy?r FC Kft. a bejelent?vel összefüggésben keletkezett új személyes adatként kezelheti az eltiltás id?tartamát is. A sportrendészeti nyilvántartásból történ? adatlekérdezés jogalapja a Sporttörvény 73. § (6) bekezdésén alapuló törvényi felhatalmazás.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés körében megfelel? tájékoztatáson alapuló, önkéntes, el?zetesen egyértelm?en és kifejezetten adott hozzájárulás birtokában az érintett választása szerint a kapcsolattartási és/vagy Grt. 6. § (1)-(2) bekezdés szerinti, és/vagy a futballkártya webes regisztrációja és igénylése során feltöltött adatok kezelhet?k.

Kapcsolattartásra – a kártyabirtokos rendelkezése szerint – és/vagy marketing célból az adatkezel? csak a kártyabirtokos

a. nevét;
b. klubkártya számát;
c. elektronikus levélcímét;
d. telefonszámát;
e. lakcímét;
f. aláírását kezeli.

Megadott marketing hozzájárulás esetén az egyénre szabott kereskedelmi kommunikáció céljából a meglátogatott mérk?zések számát és jellegét is nyilvántartjuk.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja a klubkártya kiadása, visszavonása, megújítása, stb. érdekében a szurkolók és a klubkártya kibocsátója közötti kapcsolattartás, és/vagy az érintett tájékoztatása az adatkezel? által szervezett sport- és egyéb rendezvényekr?l, a klubkártyához kapcsolódó kedvezmények igénybevételének lehet?ségér?l, valamint részére egyedi kereskedelmi ajánlatok eljuttatása.

A klubkártya rendszer m?ködése szempontjából (az érintettek beazonosítása, a nyilatkozatuk dokumentálása és a hibamentes m?ködés biztosítása céljából) elengedhetetlenül szükséges a következ? adatok kezelése:

a. kártyaszám;
b. klubtag kategória;
c. kártyaigénylés dátuma és id?pontja;
d. a kártya átvételének helye;
e. el?regisztrált-e;
f. PIN kód (4 jegy? számsor, a kártya biztonságának növelésére);
g. a tag, illetve a törvényes képvisel? aláírása;
h. 16 életévét be nem töltött személy esetén a törvényes képvisel? (jellemz?en szül?) neve és címe.

A klubkártya nyomtatásához az adatkezel? rendelkezésére bocsátott fénykép a nyomtatáskor automatizáltan törlésre kerül.

A Futballkártya megrendeléséhez, a kiállítás meggyorsításához az elektronikus úton történ? el?zetes regisztráció alkalmával a kért adatok feltöltése egyben az Infotv. 5. § (1) bekezdés a pontja szerinti hozzájárulásnak min?sül, amely megfelel? tájékoztatáson alapul és az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – a klubkártya kiállításához szükséges, vagy a további kapcsolattartásra is kiterjed? – kezeléséhez.

A webshop igénybevételéhez szükséges regisztráció alkalmával az érintett hozzájárulása és az adatok önkéntes megadását követ?en az alábbi személyes adatait kezeljük:

a. neve,
b. elektronikus levélcíme;
c. telefonszáma
d. számlázási címe.

5. Az adatkezelés id?tartama

A Diósgy?r FC Kft. a kezelhet? személyes adatokat a belép?jegy vagy a bérlet érvényességének lejáratát követ?en az alábbiak szerint tartja nyilván:

A törvényi adatkezelés körébe vont adatok a Sporttörvény 72/B. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint a belép?jegy, bérlet, illetve a Futballkártya érvényességének lejártát követ? 3 munkanapig tarthatók nyilván. Ezen id?tartam elteltével, vagy a Futballkártya, valamint jegy vagy bérlet érvénytelenítésekor, visszaváltása esetén a személyes adatokat a rendszer – hatóság vagy az adatkezel? eltér? rendelkezése hiányában – automatikusan törli.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében megadott személyes adatok a klubkártya lejártáig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig kezelhet?k.

Amennyiben a kártyaigényl? nem veszi át az online felületen igényelt kártyáját, 30 nap elteltével törlésre kerülnek az adatai és az esetlegesen elkészült kártyát is megsemmisítjük.

6. Adatfeldolgozó igénybevételér?l

Írásbeli szerz?dés alapján, a Diósgy?r FC Kft. nevében a EU-K Security Vagyonvédelmi Kft. (Székhely: 1011, Budapest, Aranyhal u. 4. a továbbiakban: rendez?] a beléptetéskor a kezelhet? személyes adatokat kezelheti.

Az adatefeldolgozó(k) tevékenységéért a Diósgy?r FC Kft. tartozik felel?sséggel.

7. Adatlekérdezés, az adatok felhasználása és adattovábbítás

A Sporttörvény rendelkezései alapján a Diósgy?r FC Kft., az általa megbízott jegyértékesít? és a rendez? a jegyértékesítés és a sportrendezvényre történ? beléptetés céljából adatot igényelhet a sportrendészeti nyilvántartásból.

A Sporttörvény rendelkezései értelmében a néz? a sportrendezvény helyszínére akkor léptethet? be, ha vállalja, hogy a rendez? felszólítására igazolja személyazonosságát. A beléptetéskor a rendez? a belép?jegy, a bérlet birtokosának személyazonosságát ellen?rzi, és személyes adatait egybeveti a belép?jegy vagy a bérlet adataival.

A Sporttörvény rendelkezései alapján a kezelhet? adatokat a sportrendezvény helyszínén vagy a sportrendezvény helyszínének megközelítése, illetve az onnan való távozás során elkövetett cselekmény miatt indult büntet?- vagy szabálysértési eljárás, továbbá a sportrendezvényr?l való eltiltás során használható fel.

A Diósgy?r FC Kft. eltiltás esetén a kezelhet? személyes adatokat továbbít a rend?rség által vezetett sportrendészeti nyilvántartásba. Adattovábbítás esetén a Diósgy?r FC Kft. adattovábbítási nyilvántartás vezet.

A Diósgy?r FC Kft. a megismert személyes adatokat jelen adatkezelési tájékoztatóban nem említett személy számára nem továbbítja.

8. Adatbiztonsági intézkedések

A Diósgy?r FC Kft. kijelenti, hogy megfelel? biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

A Diósgy?r FC Kft. gondoskodott arról, hogy adatokhoz hozzáfér? munkavállalókat megfelel?en tájékoztatta az adatvédelmi követelményekr?l.

9. A belépésre jogosult személyt megillet? jogok

A belépésre jogosult személyt az adatkezelés id?tartamán belül megilleti

- a tájékoztatáshoz való jog,
- az adatok helyesbítéséhez való jog,
- az adatok zárolásához való jog,
- a tiltakozás joga.

A belépésre jogosult személy az adatkezelés id?tartamán belül tájékoztatást kérhet a Diósgy?r FC Kft. a személyes adatai kezelésér?l. A Diósgy?r FC Kft. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb id? alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthet? formában tájékoztatja az érintettet az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, id?tartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

A belépésre jogosult személy az adatkezelés id?tartamán belül kérheti, hogy a Diósgy?r FC Kft. a személyes adatait helyesbítse.

A belépésre jogosult személy kérheti, hogy a Diósgy?r FC Kft. zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhet?, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A belépésre jogosult személy tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

- ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Diósgy?r FC Kft. vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Diósgy?r FC Kft., adatátvev? vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;
- ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

10. Jogorvoslati lehet?ségek

Amennyiben a belépésre jogosult személy álláspontja szerint a Diósgy?r FC Kft. megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, akkor az általa vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

A belépésre jogosult személy az információs önrendelkezési jogának megsértése esetén a Diósgy?r FC Kft. ellen bírósághoz fordulhat.

11. Adatvédelmi nyilvántartásba történ? bejelentkezés

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a Diósgy?r FC Kft. névre szóló belép?jegyhez, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelését az alábbi számon vette nyilvántartásba: Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-65424/2013.

Adatkezelési tájékoztató

a kamerával történ? megfigyeléshez kapcsolódó adatkezelésr?l

1. Adatkezel? neve, elérhet?ségei

Az adatkezel? megnevezése: Diósgy?r FC Kft.

Az adatkezel? levelezési címe: 3533 Miskolc, Andrássy út 61.

Az adatkezel? e-mail címe: info@dvtk.eu

Az adatkezel? telefonszáma: +36-46/530-441

Az adatkezel? honlapja: www.dvtk.eu

Az adatkezel? megnevezése: EU-K Security Vagyonvédelmi Kft.

Az adatkezel? székhelye: 1011, Budapest, Aranyhal u. 4.

Az adatkezel? megnevezése: Miskolci Rend?rf?kapitányság

Az adatkezel? levelezési címe: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. sz., 3501 Miskolc, Pf.: 185.

Az adatkezel? e-mail címe: miskolcrk@borsod.police.hu

2. Az adatkezelés jogalapja és jogszabályi háttere

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés b) pontjával összhangban törvényi felhatalmazás.

A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sporttörvény) 74. § (1) bekezdése értelmében a Diósgy?r FC Kft. a sportrendezvény ideje alatt annak helyszínén, a beléptetésre váró szurkolók által elfoglalt közterületen és a néz?k részére kijelölt parkolókban kamerát helyezhet el, illetve a Sporttörvény által meghatározott esetben köteles – a rend?rség által meghatározott helyszíneken, meghatározott számban – kamerát elhelyezni.

Az adatkezelés körülményeit és feltételeit az Infotv. rendelkezései, valamint a Sporttörvény 74. §-a határozza meg.

3. A kezelhet? személyes adatok köre

A Diósgy?r FC Kft. a kamerával történ? megfigyelés során az érintettek arcképmását és hangját kezeli. Az elhelyezett kamerák olyan min?ség? felvétel készítésére és rögzítésére alkalmasak, amely lehet?vé a résztvev?k egyedi azonosítását.

Amennyiben a felvételek felhasználásra kerülnek, akkor ebben az esetben személyes adatnak tekinthet? az érintett magatartása is, mint az érintettre vonatkozó következtetés.

4. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a sportrendezvény biztonságának védelme, az er?szak és a rendzavarás megel?zése, a résztvev?k személyi védelme és a vagyonvédelem.

5. Az adatkezelés id?tartama

A Diósgy?r FC Kft. a rögzített felvételeket a sportrendezvény befejezését követ? 72 óráig ?rzi meg. Ezen id?tartam elteltét követ?en a felvételek automatikusan törlésre kerülnek, kivéve, ha a rend?rség felszólítja a Diósgy?r FC Kft. a felvételek legfeljebb 30 napon át történ? meg?rzésére.

6. A kamerával megfigyelt területekr?l

A Diósgy?r FC Kft. összesen 45 darab számú kamerát helyezett el, amelyek az alábbi területeket figyeli meg:

- a DVK Stadion teljes területe, illetve a stadion beléptetési pontjai

7. Az adatokhoz való hozzáférés az adattovábbítás

Amennyiben a rend?rség igényli, a Diósgy?r FC Kft. és a rendez? a sportrendezvény ideje alatt köteles biztosítani a hozzáférést számára a kamera által közvetített él?képhez.

A jogszabályban meghatározott nemzetbiztonsági, b?nüldözési, szabálysértési, illetve igazságszolgáltatási feladatai ellátása céljából a nemzetbiztonsági szolgálat, a rend?rség, a szabálysértési hatóság, az ügyészség és a bíróság igényelhet adatot. A Diósgy?r FC Kft. a hatósági megkeresésnek köteles eleget tenni és a kért felvételt továbbítani.

8. Adatbiztonsági intézkedések

A Diósgy?r FC Kft. kijelenti, hogy megfelel? biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a kamerák által rögzített felvételeken szerepl? személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Diósgy?r FC Kft. gondoskodott arról, hogy adatokhoz hozzáfér? munkavállalókat megfelel?en tájékoztatta az adatvédelmi követelményekr?l.

9. A résztvev?ket megillet? jogok

A résztvev? az adatkezelés id?tartamán belül megilleti

- a tájékoztatáshoz való jog,
- az adatok zárolásához való jog,
- a tiltakozás joga.

A résztvev? az adatkezelés id?tartamán belül tájékoztatást kérhet a Diósgy?r FC Kft.-t?l a személyes adatainak kezelésér?l. A Diósgy?r FC Kft. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb id? alatt, írásban, közérthet? formában tájékoztatja az érintettet az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, id?tartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A rögzített felvételekb?l az érintett személy adatot igényelhet.

Az érintett kérheti, hogy a Diósgy?r FC Kft. törlés helyett zárolja a felvételt, ha olyan célt jelöl meg, amely a törlést kizárja. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhet?, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A résztvev? tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

- ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Diósgy?r FC Kft. vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Diósgy?r FC Kft., adatátvev? vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelez? adatkezelés esetén;
- ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

10. Jogorvoslati lehet?ségek

Amennyiben a résztvev? álláspontja szerint a Diósgy?r FC Kft. megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, akkor az általa vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

A résztvev? az információs önrendelkezési jogának megsértése esetén a Diósgy?r FC Kft. ellen bírósághoz fordulhat.

11. Adatvédelmi nyilvántartásba történ? bejelentkezés

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a Diósgy?r FC Kft. a kamerával történ? megfigyeléshez kapcsolódó adatkezelését az alábbi számon vette nyilvántartásba: Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-65423/2013.